گروه شوکران چاوش

Synologyسرور

شـرکت synology تولید کننده ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی در کشـور تایـوان پایـه گـذاری شـده اسـت . راهی را بـرای شبکه سازمانها  و کاربـران خانگـی ، شبکه شرکتهای کوچک  فراهم کرده است  تا راهی  مطمئـن و قابـل اعتمـاد بـرای متمرکـز کـردن ذخیره اطلاعات در یک نقطه  و Backup   گیـری سـاده از اطلاعات  ، اشـتراک گـذاری فایلها  و همـگام سـازی فایلهـا بـر روی سیستمهای عامل  مختلـف و دسترسـی سـریع بـه داده هـا را فراهـم مـی آورد . بـرای مدیران شبکه  مدیریـت فایلها بصورت  منعطـف و پاسـخگو بـه عنـوان یـك چالـش مهـم مطـرح مـی باشـد . کاربـران تجـاری و خانگـی بـه دنبـال راهـی بـرای افرایـش حجـم و اسـتفاده موثرتـر از فایلهای خود در زمان مورد نیاز  مـی باشـند . سـینولوژی متعهـد بـه توسـعه راهکارهـای  NASبـرای موثرتـر و سـاده تـر کـردن مدیریـت فایلها  مـی باشـد .

dell ذخیره ساز

دستگاه فضای ذخیره سازی RS2416+/RS2416RP+  که برای کسب‌وکارهای در حال رشد طراحی شده‌ است،راه‌حل ذخیره‌سازی تحت شبکه قدرتمندی است که دارای قابلیت snapshotقابل زمان‌بندی و یکپارچگی داده‌هاست که توسط سیستم فایل Btrfs،مقیاس‌پذیری هم‌زمان تا حداکثر 24 درایو و عملکرد مطمئن که مورد نیاز شرکتهای مدرن است،راه‌اندازی می‌شود

DiskStation DS716+IIسرور ذخیره ساز سینولوژی مدل

سرور ذخیره ساز سینولوژی مدل DiskStatio DS716+II یکی از راهکارهای ذخیره سازی فشرده اما قدرتمند است که می تواند برای سازمان های کوچک مناسب باشد. این محصول یک منبع مطمئن برای ذخیره سازی امن داده و اشتراک گذاری ویدئو با کیفیت UHD (Ultra High Definition) است. تمرکز اصلی دستگاه بر روی ضریب اطمینان و افزونگی (Redundancy) می باشد.

از مشخصات بارز این سیستم 4k transcoding است که پشتیبانی کامل تری را نسبت به آخرین فرمت و محتوای فایل های چند رسانه ای (Multimedia) ایجاد می نماید و امکان اشتراک گذاری فایل را در محیط های ویندوز، مک، و لینوکس ایجاد می نماید. با این ویژگی شما می توانید کتابخانه دیجیتالی خود را مرتب، فیلم های 4K UHD را تماشا یا برنامه های تلویزیونی را ضبط نمایید